Behandling/Metoder

Balans erbjuder behandling utifrån metoder med grund i Kognitiv Beteendeterapi (KBT). KBT grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Ett centralt KBT-antagande är att beteenden, tankar och känslor är nära förbundna med varandra och att förändring av beteenden leder till förändring i tankar och känslor. Alla Balans insatser föregås av en adekvat bedömning/utredning som rekommenderar behandlingen.

Nedan beskrivs de olika metoderna var för sig. I vardagsarbetet smälts flera samman för att bli funktionella och hjälpsamma för våra unga.

24/7 – att nyttogöra varje timma

Trauma Medveten Omsorg – Grunderna i traumamedveten omsorg eller traumamedvetet bemötande är att merparten av läkeprocessen efter trauma sker dagligen, utanför terapirummet. De grundläggande behoven utgår från Trygghet, relationer/relationsfärdigheter och känslor/känsloreglering.

Lågaffektivt bemötande – Många unga har svårt att reglera sina känslor. Man kan vara mer lättfrustrerade samtidigt som man har svårt att hantera frustrationen som uppstår. I kombination med impulsivitet och svårigheter att se alternativa beteende kan hen tappa kontrollen över vad hen säger eller gör i ögonblicket. Upplevelsen kan snabbt bli obehaglig för både den unga och omgivningen. Beteendet kan tolkas som provocerande och läget blir utmanande för omgivningen.Lågaffektivt bemötande är ett sätt för vuxna att förebygga och hantera ungas känsloutbrott.

TBA – Tillämpad beteendeanalys är ett förhållningssätt baserat på inlärningsteori som innebär att man metodiskt analyserar beteenden för att förstå deras funktion och därefter hjälper den unge att utveckla en beteenderepertoar som är socialt anpassad.

Dialektisk Beteende Terapi (DBT) – DBT grundar sig på inlärningsteori och kognitiv teori, med ett särskilt fokus på emotionsteori. Arbetet bedrivs 24/7 i vardagen men också i samtalsbehandling. I DBT ingår fyra komponenter:

 • Stå ut färdigheter
 • Medveten närvaro
 • Relationsfärdigheter
 • Känsloregleringsfärdigheter

Samtalsbehandling –  med grund i risk, behov och responsivitetsprincipen

Sexuella beteendeproblem

Övergreppsspecifik samtalsbehandling – sker indivduellt och i grupp. Det övergripande målet är att hjälpa ungdomarna till en sund sexualitet, en sexualitet som de själva mår bra av och som inte skadar någon annan. Det ingår att utforma en Stopp-plan – återfallsprevention och en Körplan – hur utvecklar jag ett gott liv.

I behandlingen ingår 7 komponenter

 • Mitt liv börjar med mig – Medveten närvar
 • Mina känslor – Känslor och hur man hanterar dem
 • Mina tankar – Tankar, tolkningar och tankefel
 • Min sexualitet –Sexualitet, sexuella fantasier, sexuell identitet
 • Mina konsekvenser – Konsekvenser av övergrepp
 • Mina relationer – Relationer och relationsfärdigheter
 • Min Stopp-plan och min Körplan

Sköldis – Sköldis är en gruppbehandling riktad till barn 5 – 11 år med sexuella beteendeproblem och deras föräldrar. Behandlingen utgår från en KBT-baserad manual som är utarbetad, av Barbara Bonner, och utvärderad i USA och består av en barngrupp och en föräldragrupp som träffas parallellt vid 1 tillfällen.
Balans behandlingsteam använder Sköldis i behandlingen för de ungdomar som har svårt att tillgodogöra sig det ordinarie programmet.

Trauma – Många av våra unga har varit utsatta för svåra omständigheter som innebär att de kan ha symptom på trauma. Trauma kan uppstå genom att man utsätts för en traumatisk händelse eller långvarig omsorgssvikt. Det är en kombination av yttre och inre faktorer som avgör hur individen reagerar på det som inträffar. Inte alla blir traumatiserade efter hemska händelser. 

Evidensbaserad behandling såsom Traumafokuserad Kognitiv Beteende Terapi (TF-KBT) och Prolonged Exposure ( riktad mot äldre ungdomar) bygger på att man ska exponeras för sina traumatiska minnen på ett tryggt och kontrollerat sätt tillsammans med sin behandlare. Metoderna sker framförallt individuellt i samtalsbehandling.

 

Kulturspecifik behandling

Många barn och unga som är födda i eller har föräldrar från krigsdrabbade samhällen och traditionella kulturer har erfarenheter som kan skilja sig från barn med svenskfödda föräldrar.

Omsorgspersoner kan vara traumatiserade av krig därutöver uppväxta och präglande av ett samhälle som har varit bestraffande, odemokratiska och inkonsekvent. Vanligtvis har man i sitt tidigare land förlitat sig till sitt eget nätverk och av förklarliga skäl misstrott samhället. Att som i Sverige, vid svårigheter, vända sig till det offentligas stödfunktioner kan vara förvirrande. Att dessutom, som i vissa fall bli tvingad till detta, kan uppfattas som hotfullt.

För att, för den unge, möjliggöra en framgångsrik behandling måste hänsyn tagas till dessa kulturskillnader. Många tabun exempelvis kring kön och sexualitet måste brytas på ett begripligt och respektfullt sätt. Att tillsammans med den unges nätverk förtydliga och klargöra skillnader och likheter i våra kulturer. Att mötas med nyfikenhet och ha det gemensamma målet i sikte: att den unge ska kunna leva ett gott liv i Sverige.

Ett Gott Liv

Samtal och diskussioner i grupp där man får träna sig att lyssna på varandra, våga uttrycka egna tankar, lära av varandra och att samarbeta om dagsaktuella teman. Det finns goda möjligheter till ökad förståelse bland de deltagande i gruppen

 • Exempel på tema är:
  Internet och det sociala nätet
 •  Sex och samlevnad
 • Attityder och värderingar
 • Kulturer och kulturkrockar
 • Relationsfärdigheter/sunda relationer
 • Traditioner och högtider
 • Mål och motivation i livet
 • Stil och charm

Familjearbete

Familjebehandlingen – är avsedd för föräldrar (eller andra vuxna i föräldrars ställe) och vi arbetar med:

 • Utbildning i bl a skydd, traumamedveten omsorg, lågaffektivt bemötande samt DBT   
 • Handledning
 • Färdigheter
 • Familjesamtal

Återförening – Flera av våra unga har begått övergrepp på ett barn i sin omgivning, inte sällan ett syskon. För att offer ska kunna läka krävs trygghet och eventuell behandling. För att en återförening skall kunna ske är målet men det måste föregås av en noggrann analys av båda parters behov och skydd. Professionella avgör hur en återförening kan ske och om den gynnar båda parter.

Offerbehandling – Ibland har offer ej erbjudits eller genomgått den behandling och det stöd som de behöver för att ”läkas” och kunna ingå i en återförening med den som har utsatt dem. Om detta skulle vara ett hinder för en återförening erbjuder Balans behandling av offret.