Behandlingshem

Balans erbjuder dygnetruntvård för flickor och pojkar, 13-17 år, med sexuella beteendeproblem. Om den unge skattas i måttlig-hög risk för återfall i sexuella övergrepp kan dygnetruntvård initialt vara nödvändig. HVB-hemmet finns i Yngsjö. Yngsjö är en liten by vid Skånes östra kust. Behandlingsmetoderna beskrivs under fliken Behandling.

Unga med sexuella beteendeproblem har ofta färdighetsbrister inom flera olika områden. Bristande relationsfärdigheter, känsloregleringsfärdigheter och impulskontroll spelar ofta en stor roll för hur sexuella beteendeproblem utvecklas och bibehålls. Därutöver kan specifika svårigheter förekomma, som neuropsykiatriska diagnoser, trauma och sexuella avvikelser.

Då den unges sexuella beteenden får konsekvenser inte bara för den unge själv utan även för eventuella offer, föräldrar och kanske andra, behöver en kartläggning av allas behov inleda Balans insatser. Om den unge har begått sexuella övergrepp behöver en riskbedömning utföras. Vid misstänkt trauma måste även en sådan bedömning utföras, detta gäller även de eventuella offer som finns i den unges omgivning.

Allas tid är dyrbar och ungdomar bör inte vara placerade längre än nödvändigt. Av den anledningen skall varenda möjlig stund användas för att stötta den unge och nätverket till ett hälsosamt liv. Arbetet i vardagen under dygnets alla timmar är oftast grunden för den unges förändring. Av den anledningen är daglig färdighetsträning viktig för att minska risk för återfall i sexuella beteendeproblem samt för att hjälpa den unge till ett prosocialt liv efter behandling. Vid specifika svårigheter behövs särskilda insatser som exempelvis övergreppsspecifik samtalsbehandling och/eller traumabehandling. Därutöver erbjuds familjen och eventuella offer de insatser de behöver.

Den unges framsteg i behandlingen utvärderas regelbundet och placeringstiden är beroende av behovet av skydd och behandling 24/7. Övriga insatser som den unge är i behov av för att reducera risk i återfall kan ske i öppenvård efter avslutad HVB-hemsplacering.

Placeringstiden är beroende av den unges framsteg avseende riskfaktorer eller att en bedömning görs att en utskrivning oavsett är att föredra. En vanlig placeringstid är 1-2 år.

Generella riskfaktorer för återfall i sexuella övergrepp;

  • Familjens och omgivningens fungerande
  • Sexuell övergreppshistoria
  • Sexuellt intresse, attityder och beteende
  • Psykosocialt fungerande
  • Behandling och preventionsplan
  • Andra fallspecifika faktorer